Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

8 grudnia 2023 r. państwa członkowskie UE zaakceptowały treść Zalecenia Rady w sprawie europejskich ram, których celem jest przyciąganie i zatrzymywanie talentów w obszarze badań naukowych, innowacji i przedsiębiorczości w Europie. Porozumienie wprowadza Europejską kartę naukowca, która zastępuje Europejską kartę naukowca z 2005 r. oraz Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. 

W porozumieniu wskazano na różne mechanizmy, których celem jest zwiększenie atrakcyjności kariery naukowej zarówno w środowisku akademickim, jak i w biznesie, przemyśle i administracji publicznej. Zalecenie ma na celu poprawę ogólnych warunków i środowiska pracy naukowców, zapewnienie im równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, promocję właściwej ochrony socjalnej, zwłaszcza odnośnie naukowców na wczesnym etapie kariery. Zapisy tego dokumentu dotyczą również wsparcia mobilności międzysektorowej i przepływu talentów między sektorami dzięki wyposażeniu naukowców w umiejętności przekrojowe, stanowiące uzupełnienie ich umiejętności badawczych. Ponadto w porozumieniu wskazano na kwestię rozwiązywania problemów nierówności w karierach naukowych (np. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, narodowe lub społeczne, religię lub wyznanie).  

Więcej informacji na stronie: 

Rada porozumiała się politycznie co do zatrzymywania w UE i przyciągania do niej zdolnych naukowców, innowatorów i przedsiębiorców - Consilium (europa.eu) 

Celem wniosku dotyczącego zalecenia Rady jest odniesienie się do obaw i zaleceń zgłoszonych przez Komisję i Radę oraz wdrożenie jednego z oczekiwanych wyników działania 4 programu polityki w zakresie EPB, w szczególności opracowanie europejskich ram kariery naukowej.

We wniosku zostały określone standardy, którymi mogą kierować się państwa członkowskie, organizacje badawcze, grantodawcy i zainteresowane strony w celu zwiększania stabilności i atrakcyjności karier naukowych.

Ponadto została przedstawiona definicja „naukowca”, w celu właściwego uznania  zawodu w Europie. Wyjaśniono również, że naukowcy mogą wykonywać różne zawody badawcze we wszystkich odpowiednich sektorach, w tym w środowisku akademickim, biznesie, administracji publicznej i trzecim sektorze.

We wniosku zostały podkreślone liczne role, jakie w zarządzaniu badaniami naukowymi pełnią naukowcy lub inni specjaliści.

Do wniosku zostały dadane ząłączniki do ZALECENIA RADY dotyczącego europejskich ram mających na celu przyciągnięcie i zatrzymanie talentów w obszarze badań naukowych, innowacji i przedsiębiorczości w Europie.

charakterystyka 4 zasad: etyka i profesjonalizm, rekrutacja i selekcja, warunki pracy, rozwój i szkolenia

Wersja tekstowa

Etyka i profesjonalizm:

 • Wolność badań naukowych
 • Zasady etyczne
 • Odpowiedzialność zawodowa
 • Profesjonalne podejście
 • Zobowiązania wynikające z umowy lub przepisów
 • Odpowiedzialność
 • Zasady dobrej praktyki w badaniach naukowych
 • Upowszechnianie, wykorzystywanie wyników
 • Zaangażowanie społeczne
 • Zasada niedyskryminacji
 • Systemy oceny pracowników

Rekrutacja i selekcja:

 • Rekrutacja
 • Procedury rekrutacji
 • Procedury doboru kadr
 • Przejrzystość
 • Kryteria oceny
 • Odstępstwa od porządku chronologicznego życiorysów
 • Uznawanie doświadczenia w zakresie mobilności
 • Uznawanie kwalifikacji
 • Staż pracy
 • Stanowiska dla pracowników ze stopniem doktora

Warunki i bezpieczeństwo pracy: 

 • Uznanie zawodu
 • Środowisko badań naukowych
 • Warunki pracy
 • Stabilizacja oraz stałe zatrudnienie
 • Finansowanie i wynagrodzenie
 • Równowaga płci
 • Rozwój kariery zawodowej
 • Wartość mobilności
 • Dostęp do doradztwa zawodowego
 • Prawa Własności Intelektualnej
 • Współautorstwo
 • Nauczanie
 • Skargi/ apelacje
 • Wpływ na organy decyzyjne

Rozwój i szkolenia:

 • Relacje z opiekunem naukowym
 • Nadzór i obowiązki w zakresie zarządzania
 • Kontynuacja rozwoju zawodowego
 • Dostęp do szkoleń naukowych oraz możliwość stałego rozwoju zawodowego
 • Opieka naukowa

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych określa ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców. Zasady i wymagania, o których mowa, powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów.
 
Wdrażaniu tych zasad służy polityka otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (Open, Transparent and Merit-based Recruitment Policy - OTM-R), polegająca m.in. na: zapewnieniu pełnej i przejrzystej informacji o całym procesie rekrutacji i selekcji, publikowaniu ogłoszeń o pracę wraz z informacją o wymaganych kompetencjach, obowiązkach, możliwościach rozwoju zawodowego, a także zapewnieniu, że wymagany poziom kwalifikacji i kompetencji jest zgodny z potrzebami danego stanowiska, a nie stanowi bariery do aplikowania.