Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Europejska Karta Naukowca (Karta) i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Kodeks) to dokumenty wydane przez Komisję Europejską w 2005 r. adresowane do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym i prywatnym.

Karta i Kodeks, uzupełnione o politykę OTM-R są kluczowymi narzędziami europejskiej polityki na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Europie.

Karta i Kodeks zawierają 40 zasad, które można podzileić na 4 obszary: etyka i profesjonalizm, rekrutacja i selekcja, warunki i bezpieczeństwo pracy, rozwój i szkolenia.

Europejska Karta Naukowca ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, ich pracodawców i/lub grantodawców.

Wdrożenie zaleceń i postulatów Komisji Europejskiej ujętych w K&K ma na celu m.in.:

 • zapewnić naukowcom zrównoważony system rozwoju zawodowego na każdym etapie kariery, niezależnie od rodzaju umowy i wybranej ścieżki kariery w dziedzinie badań i rozwoju,
 • zachęcać do wszelkiego typu mobilności i uznawać jej wartość,
 • zapewnić i sprzyjać tworzeniu środowiska naukowego i kultury pracy, w której ceni się, motywuje i wspomaga poszczególne osoby i grupy badawcze,
 • zapewnić otwarte, przejrzyste i porównywalne na poziomie międzynarodowym procedury doboru i rekrutacji pracowników naukowych.

charakterystyka 4 zasad: etyka i profesjonalizm, rekrutacja i selekcja, warunki pracy, rozwój i szkolenia

Wersja tekstowa

Etyka i profesjonalizm:

 • Wolność badań naukowych
 • Zasady etyczne
 • Odpowiedzialność zawodowa
 • Profesjonalne podejście
 • Zobowiązania wynikające z umowy lub przepisów
 • Odpowiedzialność
 • Zasady dobrej praktyki w badaniach naukowych
 • Upowszechnianie, wykorzystywanie wyników
 • Zaangażowanie społeczne
 • Zasada niedyskryminacji
 • Systemy oceny pracowników

Rekrutacja i selekcja:

 • Rekrutacja
 • Procedury rekrutacji
 • Procedury doboru kadr
 • Przejrzystość
 • Kryteria oceny
 • Odstępstwa od porządku chronologicznego życiorysów
 • Uznawanie doświadczenia w zakresie mobilności
 • Uznawanie kwalifikacji
 • Staż pracy
 • Stanowiska dla pracowników ze stopniem doktora

Warunki i bezpieczeństwo pracy: 

 • Uznanie zawodu
 • Środowisko badań naukowych
 • Warunki pracy
 • Stabilizacja oraz stałe zatrudnienie
 • Finansowanie i wynagrodzenie
 • Równowaga płci
 • Rozwój kariery zawodowej
 • Wartość mobilności
 • Dostęp do doradztwa zawodowego
 • Prawa Własności Intelektualnej
 • Współautorstwo
 • Nauczanie
 • Skargi/ apelacje
 • Wpływ na organy decyzyjne

Rozwój i szkolenia:

 • Relacje z opiekunem naukowym
 • Nadzór i obowiązki w zakresie zarządzania
 • Kontynuacja rozwoju zawodowego
 • Dostęp do szkoleń naukowych oraz możliwość stałego rozwoju zawodowego
 • Opieka naukowa

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych określa ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców. Zasady i wymagania, o których mowa, powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów.
 
Wdrażaniu tych zasad służy polityka otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (Open, Transparent and Merit-based Recruitment Policy - OTM-R), polegająca m.in. na: zapewnieniu pełnej i przejrzystej informacji o całym procesie rekrutacji i selekcji, publikowaniu ogłoszeń o pracę wraz z informacją o wymaganych kompetencjach, obowiązkach, możliwościach rozwoju zawodowego, a także zapewnieniu, że wymagany poziom kwalifikacji i kompetencji jest zgodny z potrzebami danego stanowiska, a nie stanowi bariery do aplikowania.