Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje działające w Uniwersytecie Jagiellońskim

Do kluczowych zadań Komisji ds. kadry naukowej należy:
1) wypracowywanie rekomendacji dotyczących dobrych praktyk w zakresie polityki kadrowej prowadzonej na Uniwersytecie Jagiellońskim, w szczególności dotyczących: 
a) zasad rekrutacji i zatrudniania oraz awansowania nauczycieli akademickich w poszczególnych grupach pracowników: dydaktycznych, badawczych oraz badawczo-dydaktycznych, 
b) kształtowania ścieżek karier akademickich; 
2) wypracowywanie założeń strategii personalnej w odniesieniu do nauczycieli akademickich oraz działań dotyczących zwiększenia atrakcyjności warunków pracy; 
3) współpraca z Rzecznikiem Praw i Wartości Akademickich oraz z innymi podmiotami w zakresie opracowywania standardów etycznych obowiązujących na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Prace Komisji ds. badań naukowych mają na celu:
1) wypracowywanie rozwiązań umożliwiających podnoszenie jakości badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim; 
2) stworzenie spójnego ekosystemu badawczego z uwzględnieniem relacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi UJ, radami dyscyplin i szkołami doktorskimi; 
3) przygotowanie Uniwersytetu do oceny działalności naukowej; 
4) wypracowanie strategii udostępniania wyników prac badawczych; 
5) promowanie form aktywności naukowej, w tym w obszarze pozyskiwania projektów.

Komisja ds. własności intelektualnej odpowiada za:
1. tworzenie regulaminów wewnętrznych dotyczących zarządzania własnością intelektualną,  
2. inicjowanie i opiniowanie zmian w Regulaminie zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim,
3. podejmowanie innych czynności w stosunku do dóbr intelektualnych, które są lub mogą być przedmiotem praw Uniwersytetu, zleconych lub zaakceptowanych przez Rektora Uniwersytetu. 
Regulamin zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim określa m.in:  
  • prawa do dóbr intelektualnych wytworzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim, 
  • procedurę zgłoszenia wyników działalności naukowej, 
  • zasady komercjalizacji i korzystania z dóbr intelektualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim,  
  • prawa i obowiązki w zakresie ochrony wyników działalności naukowej. 
 
Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Centrum Transferu Technologii CITTRU. 
 

Komisja Bioetyczna UJ działa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych oraz Regulaminem Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zadaniem Komisji jest wydawanie opinii odnośnie aspektów etyczno-deontologicznych planowanych badań naukowych w tym m.in. eksperymentów medycznych oraz stosowania nowych metod służących ratowaniu i zachowaniu zdrowia ludzkiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Funkcje w UJ

Od listopada 2020 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim działa Rzecznik Praw i Wartości Akademickich. 
Rzecznik, kierując się zasadami niezależności, bezstronności i poufności,  monitoruje naruszenia praw i wartości akademickich w Uniwersytecie Jagiellońskim, podejmuje działania zapobiegające naruszeniom, a w przypadku ich wystąpienia dąży do polubownego rozwiązania sporów wewnątrz wspólnoty uczelni.   

Biuro Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich
 

Funkcja Koordynatora ds. dostępności utworzona została w Uniwersytecie Jagiellońskim w maju 2021 r. 

Do podstawowych zadań Koordynatora ds. dostępności w należy:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji, edukacji, realizacji badań oraz usług świadczonych przez uczelnię, 
  • monitorowanie działań na rzecz poprawy i wdrażania standardów zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
  • inicjowanie zmian przepisów wewnętrznych w celu zapewnienia dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Zadanie Koordynatora ds. dostępności realizuje dr. hab. Huberta Kaszyńskiego, prof. UJ z Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej.