Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZAŁOŻENIA OTM-R

 • Tworzy kodeks postępowania w procesie rekrutacji naukowej pracowników
 • Zapewnia równe szanse wszystkim kandydatom
 • Wspiera rozwój naukowy, mobilność i  atrakcyjność kariery naukowej
 • Odpowiada za poprawę skuteczności krajowych systemów badawczych
 • Zwiększa współpracę międzynarodową

DOKUMENT

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Europejskie zasady otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych opartych na kwalifikacjach

Uniwersytet Jagielloński prowadzi politykę otwartej, transparentnej i merytorycznej rekrutacji nauczycieli akademickich OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment). Polityka OTM-R jest narzędziem realizacji strategii rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze kadrowym i zobowiązań wynikających z przyznanego uczelni wyróżnienia HR Excellence in Research.

Celem polityki OTM-R jest określenie zasad i standardów przyjmowania do pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim nauczycieli akademickich, a w szczególności:

 • określenie transparentnych, porównywalnych na poziomie międzynarodowym zasad i procedur rekrutacji dostosowanych do rodzaju oferowanego stanowiska,
 • zapewnienie przejrzystości procesu rekrutacji oraz równego traktowania, 
 • wspieranie rozwoju zawodowego naukowców na każdym etapie kariery.

Polityka rekrutacji OTM-R dotyczy wszystkich stanowisk oraz wszystkich potencjalnych kandydatów niezależnie od stopnia zaawansowania kariery akademickiej. Przy ocenie kandydatów Uniwersytet Jagielloński kieruje się zasadami Europejskiej Karty Naukowca, Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych i Europejskich Ram Kariery Naukowej.

Podstawowymi zasadami polityki OTM-R w Uniwersytecie Jagiellońskim są:

 • zasada otwartości, 
 • zasada transparentności,
 • zasada oceny opartej na kompetencjach,
 • zasada równego traktowania, 
 • zasada poufności danych,
 • zasada efektywnej i rzetelnej komunikacji z kandydatem. 
   

Dokument Polityka Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim stworzono w wyniku współpracy i wspólnych konsultacji członków Zespołu HRS4R, społeczności akademickiej uniwersytetu oraz związków zawodowych.  Dzięki zaangażowaniu wielu osób jeden z głównych filarów Europejskiej Karty Naukowca został wprowadzony na podstawie Zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. Polityka OTMR jest gwarancją równych szans dla wszystkich kandydatów oraz wspiera rozwój ich karier zawodowych. Jest również narzędziem, dzięki któremu Uniwersytet Jagielloński prowadzi prorozwojową politykę kadrową, której celem jest pozyskanie wybitnych naukowców zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

Lista kontrolna Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekrutacji (OTM-R) na UJ została opracowana w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers (OTM-R) | EURAXESS (europa.eu)