Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZAŁOŻENIA OTM-R

 • Tworzy kodeks postępowania w procesie rekrutacji naukowej pracowników
 • Zapewnia równe szanse wszystkim kandydatom
 • Wspiera rozwój naukowy, mobilność i  atrakcyjność kariery naukowej
 • Odpowiada za poprawę skuteczności krajowych systemów badawczych
 • Zwiększa współpracę międzynarodową

DOKUMENT

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Europejskie zasady otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych opartych na kwalifikacjach

Uniwersytet Jagielloński prowadzi politykę otwartej, transparentnej i merytorycznej rekrutacji nauczycieli akademickich OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment). Polityka OTM-R jest narzędziem realizacji strategii rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze kadrowym i zobowiązań wynikających z przyznanego uczelni wyróżnienia HR Excellence in Research.

Celem polityki OTM-R jest określenie zasad i standardów przyjmowania do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim nauczycieli akademickich, a w szczególności:

 • określenie transparentnych, porównywalnych na poziomie międzynarodowym zasad i procedur rekrutacji dostosowanych do rodzaju oferowanego stanowiska,
 • zapewnienie przejrzystości procesu rekrutacji oraz równego traktowania, 
 • wspieranie rozwoju zawodowego naukowców na każdym etapie kariery.

Polityka rekrutacji OTM-R dotyczy wszystkich stanowisk oraz wszystkich potencjalnych kandydatów niezależnie od stopnia zaawansowania kariery akademickiej. Przy ocenie kandydatów Uniwersytet Jagielloński kieruje się zasadami Europejskiej Karty Naukowca, Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych i Europejskich Ram Kariery Naukowej.

Podstawowymi zasadami polityki OTM-R w Uniwersytecie Jagiellońskim są:

 • zasada otwartości, 
 • zasada transparentności,
 • zasada oceny opartej na kompetencjach,
 • zasada równego traktowania, 
 • zasada poufności danych,
 • zasada efektywnej i rzetelnej komunikacji z kandydatem. 
   

Dokument Polityka Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim stworzono w wyniku współpracy i wspólnych konsultacji członków Zespołu HRS4R, społeczności akademickiej uniwersytetu oraz związków zawodowych.  Dzięki zaangażowaniu wielu osób jeden z głównych filarów Europejskiej Karty Naukowca został wprowadzony na podstawie Zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. Polityka OTMR jest gwarancją równych szans dla wszystkich kandydatów oraz wspiera rozwój ich karier zawodowych. Jest również narzędziem, dzięki któremu Uniwersytet Jagielloński prowadzi prorozwojową politykę kadrową, której celem jest pozyskanie wybitnych naukowców zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

Lista kontrolna OTM-R - wytyczne w procesie konkursowym

Lista kontrolna Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekrutacji (OTM-R) na UJ została opracowana w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers (OTM-R) | EURAXESS (europa.eu). Udostępniona lista stanowi wskazówki dla otwartej, transparentnej i merytorycznej rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Również może być wykorzystywana jako narzędzie samokontroli w procesie konkursowym. 

W dniu 26 września 2022 r. na Uniwersytecie Jagielloński zorganizowano spotkanie szkoleniowe poświęcone wprowadzeniu polityki OTM-R zgodnie z Zarządzeniem nr 61 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie: Polityki Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. W spotkaniu wzięli udział Przewodniczący Komisji konkursowych i Komisji odwoławczych, członkowie Komisji Konkursowych oraz osoby wspierające proces rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Szkolenie zostało podzielone na 3 moduły.

Szkolenie rozpoczął prof. dr hab. Piotr Jedynak Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej, powitaniem uczestników.  Dalszą część spotkania prowadziły mgr Kinga Nastałek-Fałowska Radca Prawny z Zespołu Radców Prawnych oraz mgr Edyta Serwatka i mgr Bożena Stanio z Działu ds. rozwoju szkoleń i rozwoju pracowników. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób.

W pierwszej części dotyczącej wprowadzenia do polityki OTM-R, zostały przedstawione kluczowe daty oraz działania wynikające z przyznania wyróżnienia HRS4R dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. W krótkim przypominającym omówieniu przedstawiono główne dokumenty – Europejską Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, opracowane przez Komisję Europejską, zawierające wytyczne i zasady postępowania, dla instytucji wyróżnionych logiem HR. Zaprezentowano i omówiono zasady zawarte w polityce OTM-R.

Druga część została poświęcona procesowi rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zaprezentowano nowe wzory ogłoszeń konkursowych  -  informacji o konkursie, zaktualizowane o wytyczne polityki OTM-R. Pani Mecenas Kinga Nastalek-Fałowska poprowadziła uczestników spotkania przez proces konkursowy krok po kroku prezentując zmiany i zasady powiązane z wdrożeniem polityki OTM-R. Przedstawiono ścieżkę procesu konkursowego uwzględniającą konkursy do projektów, podkreślono najistotniejsze terminy w procesie oraz miejsca publikacji ogłoszeń konkursowych. Na szczególną uwagę zasługiwały dwa zagadnienia: procedura odwoławcza oraz część dotycząca informacji zwrotnej w nawiązaniu do „…efektywnej/ rzetelnej komunikacji z kandydatem” wg zasad polityki OTM-R.

W ostatniej części szkolenia przedstawiono uczestnikom aspekty związane z dokumentowaniem procesu rekrutacji oraz monitorowaniem jakości przebiegu procesu konkursowego. Zaprezentowano opracowane na potrzeby jednostek propozycje protokołów z posiedzeń Komisji konkursowych i Komisji odwoławczych wraz z formularzem odwołania dla kandydata.

Ostatni moduł szkolenia przeznaczono na sesję pytań i odpowiedzi.

Poniżej prezentujemy materiał w postaci prezentacji ze szkolenia.

Szkolenie dla osób zaangażowanych w proces rekrutacji wg polityki OTM-R