Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulacje wewnętrzne i dobre praktyki

Istotnym elementem Strategii na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju pracowników naukowych KE (The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R) jest Kodeks postępowania przy rekrutacji naukowców. Kodeks określa zasady i wymagania, które spełniać powinny instytucje, aby zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów.

W swojej polityce kadrowej Uniwersytet Jagielloński kieruje się zasadami określonymi w Europejskiej Karcie Naukowca. Deklaracja ta znajduje odzwierciedlenie m.in. w zapisach Statutu (§ 154). Statut zawiera szczegółowy opis kryteriów kwalifikacyjnych na poszczególne stanowiska w grupie nauczycieli akademickich (§ 167- § 175) oraz opis procedury konkursowej. Zakres obowiązków nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach określa Regulamin Pracy UJ (Regulamin Pracy - zmiany).

Uniwersytet Jagielloński dokonuje systematycznej weryfikacji wewnętrznych procedur i praktyk oraz podejmuje działania służące ich doskonaleniu. Wewnętrzna ocena dokonywana jest w oparciu o listę kontrolną OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers) zawierającą zestaw 23 pytań pozwalających ocenić m.in. przejrzystość systemu rekrutacji, mechanizmy kontrolne, proces komunikacji z kandydatem.

Obecnie trwają prace nad dokumentem, który scalać będzie informacje i wytyczne dotyczące wszystkich etapów procesu rekrutacji, zawierać będzie wzory dokumentów w języku polskim i w języku angielskim, stanowić będzie przewodnik dobrych praktyk dla komisji konkursowych oraz naukowców ubiegających się o zatrudnienie w UJ.

W lutym 2020 r. Rektor powołał pierwszego w historii uczelni rzecznika praw i wartości akademickich. Rzecznik prowadzi m.in. bieżący monitoring przestrzegania praw i wartości akademickich wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Akademickiego Kodeksu Wartości i Kodeksu Dobrych Praktyk w Szkołach Wyższych. Akademicki Kodeks wartości przyjęty przez Senat UJ w roku 2003 określa fundamentalne zasady i wartości, którymi kieruje się wspólnota akademicka Uniwersytetu. Jego dopełnieniem jest Kodeks: Dobre praktyki w szkołach wyższych opracowany przez KRASP.

W ramach polityki Unii Europejskiej na rzecz propagowania równouprawnienia podkreślana jest waga kwestii równości, inkluzywności, integracji i innowacyjności, a równouprawnienie płci traktowane jest jako ważny cel społeczny
i polityczny. Kierowana do państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych Strategia Komisji Europejskiej na rzecz równości płci na lata 2020-2025 przyjęła za główny cel wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (The European Research Area - ERA). Program ramowy Horyzont Europa na lata 2021-2027 również wyznacza równość płci jako priorytet przekrojowy, którego celem jest zwiększenie poziomu równouprawnienia wśród badaczek i badaczy. Zgodnie
z powyższymi założeniami oraz w celu wskazania szczegółowych rozwiązań na rzecz zapewnienia równości płci, został opracowany Plan równości płci dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - GEP. Zawarte w nim narzędzia mają na celu zapewnienie równości płci i zagwarantowanie równych szans i równego traktowania wszystkim członkom wspólnoty akademickiej.