Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Strategia i plan działania

Strategia HR dla Naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego została przygotowana w 2016 roku i przekazana do oceny Komisji Europejskiej na etapie ubiegania się o wyróżnienie Human Resource Excellence in Research (dawniej logo HR). 
 
Strategia określa obszary priorytetowe, w których wymagane było podjęcie działań dostosowujących obowiązujące procedury, regulacje i praktyki do wytycznych KE. Strategia wskazuje obszary dalszego doskonalenia procesów wewnętrznych. 
 
Założenia Strategii oraz powiązany z nią Plan Działań zostały sformułowane w oparciu o postulaty pracowników oraz wyniki wewnętrznej oceny zgodności procedur z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
 
Plan Działań, na bieżąco monitorowany i aktualizowany, określa szczegółowe zadania, terminy ich realizacji i jednostki odpowiedzialne, a także definiuje wskaźniki służące ocenie stopnia realizacji zakładanych celów. 
 
Zespół Roboczy ds. wdrażania EKN, powołany w kwietniu 2021 r., pracuje obecnie nad aktualizacją Planu Działań. Propozycje modyfikacji, wynikające m.in. z przyjętej przez Senat Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2021-2030, przedstawione zostaną Komitetowi Sterującemu do akceptacji w IV kwartale br.