Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Strategia i plan działania

Strategia HR dla Naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego została przygotowana w 2016 roku i przekazana do oceny Komisji Europejskiej na etapie ubiegania się o wyróżnienie Human Resource Excellence in Research (dawniej logo HR). 
 
Strategia określiła obszary priorytetowe, w których wymagane było dostosowanie obowiązujących w Uniwersytecie procedur, regulacji i praktyk do wytycznych KE i wyznaczyła kierunki dalszego doskonalenia procesów wewnętrznych.  
 
Założenia Strategii oraz powiązany z nią Plan Działań (przyjęty na lata 2016-2020, zaktualizowany w 2020r.) zostały sformułowane w oparciu o postulaty pracowników oraz wyniki wewnętrznej oceny zgodności procedur z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
 

W maju 2021 roku Uniwersytet przyjął nową Strategię Rozwoju UJ do 2030 r., która określa misję, wizję, cele i kierunki rozwoju na lata 2021-2030. Szczególne miejsce w strategii zajmują cele i działania służące rozwojowi przyjaznego naukowcom ekosystemu badawczego. Zobowiązania wynikające z przyznanego Uniwersytetowi wyróżnienia Human Resource Excellence in Research znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w zapisach Strategii i stanowią jej trzon.  

Zespół Roboczy ds. wdrażania EKN, powołany w kwietniu 2021 r., dokonał aktualizacji Planu Działań na kolejne dwa lata. Wprowadzono modyfikacje wynikające z przyjętej przez Senat Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2021-2030 oraz założeń programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.


W maju 2023 r. przeprowadzono ankietę, która miała na celu ocenę stopnia wdrożenia zasad Karty i Kodeksu oraz zdiagnozowanie potencjalnych luk. Na podstawie wyników ankiety sformułowano rekomendacje działań i opracowano Plan Działań na lata 2023-2026.
 

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą wersją Planu działań na lata 2023-2026

 
Poniżej znajdują się wersje archiwalne: